PROIZVODNJA FLEKSIBILNE AMBALAŽE

Ambalaža za najbolje

O nama

“Tipoplastika” iz Gornjeg Milanovca osnovana je 1959. godine. Od 2003. godine postaje članica Alco grupe. Od osnivanja, osnovna delatnost kompanije je proizvodnja fleksibilne ambalaže za pakovanje prehrambenih i neprahrambenih proizvoda. Prisutnost na domaćem, ali i stranom tržištu više od 60 godina pokazatelj je konstantnog kvaliteta i uspešnog poslovanja.

Od decembra 2003. godine većinski vlasnik “Tipoplastike” je ALCO GROUP iz Beograda.

Proizvodni program

...
Visokobarijerna ambalaža

Tehnološkim postupkom koekstruzije i kombinacijom materijala PA, PE i EVOHA dobija se visokobarijerni materijal koji obezbeđuje sveobuhvatna barijerna svojstva kako prema vodenoj pari tako i prema gasovima...

Pročitaj više...

...
Ambalaža za pakovanje zamrznutih proizvoda

Ovo je kompleksan materijal dobijen kombinovanjem tehnoloških postupaka duvane koekstruzije i kaširanjem materijala sa dvokomponentnim lepkom...

Pročitaj više...

...
Ambalaža za konditorske proizvode

Spajanjem različitih polipropilenskih filmova, a i u kombinaciji sa drugim materijalima, dobijamo ambalažu za pakovanje najrazličitijih konditorskih proizvoda. Pored zadovoljavajuće zaštite, imamo i mogućnost...

Pročitaj više...

...
Ambalaža za pakovanje začina i praškastih proizvoda

Ova vrsta ambalaže predstavlja kombinaciju papira sa drugim fleksibilnim materijalima. U velikoj je prednosti od običnog plastificiranog papira jer ima znatno bolja barijerena svojstva koja omogućavaju bolje očuvanje...

Pročitaj više...

...
Ambalaža za pakovanje deterdženata

Za proizvodnju ovog tipa ambalaže koriste se koekstrudurani materijali koji imaju dobra barijerna svojstva na prolazak gasova kroz pakovanje. Na taj način se u potpunosti čuva miris upakovanog deterdženta. Dobre mehaničke osobine i...

Pročitaj više...

...
Ambalaža za "doypak" pakovanja

Ambalaža koju se pakuju najčešće pasterizovani sokovi ali i majonez, kečap, senf i ostali pasterizovani tečni proizvodi. Upotrebom kombinacija poliestarskih, polietilenskih filmova i metalizacija , dobio se materijal izuzetnih mehaničkih osobina...

Pročitaj više...

Video prezentacija

Integrisani menadžment sistemi tipoplastike

„TIPOPLASTIKA“ d.o.o. se opredelila za unapređenje svog poslovanja, tako što je uspostavila sistem upravljanja kvalitetom, bezebdnošću proizvoda i zaštitom životne sredine baziran na upravljanju procesima za koje su zahtevi dati u standardima SRPS ISO 9001:2015, FSSC 22000 i SRPS ISO 14001:2015.

Osnovni cilj unapređenja naših integrisanih menadžment sistema je: poboljšanje kvaliteta svih proizvoda, poboljšanje bezbednosti proizvoda namenjenjenih prehrambenoj industriji i poboljšanje učinka zaštite životne. Na taj način želimo da zadovoljimo interese i zahteve, prevashodno naših kupaca, zaposlenih u preduzeću i isporučilaca.

U cilju uspešnog vođenja organizacije, najviše rukovodstvo firme "Tipoplastika" d.o.o primenjuje savremene principe sistema upravljanja kvalitetom bezbednošću proizvoda i zaštitom životne sredine kroz:

  • zadovoljenje potreba kupaca sa ciljem da se pruži i više nego što očekuju, uz ispunjenje svih zahteva i zakonskih obaveza;
  • pristup upravljanju baziran na upravljanju procesima;
  • sistematski pristup upravljanju;
  • liderstvo ostvareno kroz uspostavljanje jedinstva ciljeva i vođenja organizacije;
  • maksimalno uključivanje svih zaposlenih u rad kroz formiranje timova;
  • donošenje odluka na osnovu činjenica;
  • uspostavljanje partnerskih odnosa sa našim ključnim isporučiocima sirovina i usluga;
  • stalno poboljšavanje rezultata poslovanja.

Kao još jedan dokaz zadovoljenju potreba svih zainteresovanih strana, kompanija "Tipoplastika" d.o.o. je propisala Kodeks poslovne etike koji je uskladu sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima, a na kojima se temelji duga tradicija kompanije. To su domaćinski pristup i integritet u ophođenju prema resursima, partnerima i lokalnoj zajednici. Negujući ovakvu poslovnu etiku, obezbeđujemo da Tipoplastika ostane među najuglednijim i najodgovornijim kompanijama u regionu.

2016 - TIPOPLASTIKA doo.
Powered by sonnar.io